Какви са пречките пред реалното създаване на Имотен регистър в България?

Отговори на този въпрос ще се събират по време на обществена консултация до 10 март

Кои са причините, които не позволяват реалното създаване на Имотен регистър в България? Отговори на този въпрос ще се събират в рамките на обществена консултация от днес до 10 март. Информация за консултацията ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Всички коментари и становища по темата могат да бъдат изпращани на имейл ria@ria.bg или публикувани на страницата на консултацията в Портала за обществени консултации.След приключването на обществената консултация всички предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.

Какъв е проблемът?

Вписването на актове за прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти в България се извършва в непроменен вид от началото на XX век по т. нар. персонална или поименна система. При нея за съответното лице – прехвърлител, се открива поименна партида, в която се нанасят данни за извършените от него прехвърлителни сделки или вписани срещу него искови молби, възбрани и други.

Със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), който е в сила от 1 януари 2001 г., се предвиди създаване на имотен регистър, който да се състои от партидите на недвижимите имоти. По този начин държавата започва преход от „персонално“ (поименно) към „поимотно“ (реално) вписване. С него бе предвидено Имотният регистър да се води и съхранява от нарочно създадената за тази цел през 2004 година Агенция по вписванията към министъра на правосъдието.

Преминаването от персонално към поимотно вписване предпоставя цялостно изграждане на Имотния регистър, разбиран като съвкупност от партидите на отделните недвижими имоти. Създаването на Имотния регистър съгласно действащата правна уредба преминава през две фази – откриване на производство по създаване на имотен регистър за отделен съдебен район, което се извършва със заповед на министъра на правосъдието, и въвеждане на имотния регистър за съответния район, което се извършва със заповед на министъра на правосъдието, след като за територията на района са били одобрени и влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Към настоящия момент само в седем съдебни района (Балчик, Благоевград, Каварна, Добрич, Асеновград, Троян и Несебър) има издадени заповеди от министъра на правосъдието за откриване производството по създаване на имотен регистър. Въпреки че първите заповеди са издадени още през 2006 г., в нито един от тези райони не са създадени за целия район нито т.нар. предварителни имотни партиди, нито имотни партиди, независимо че за голяма част от тези райони са одобрени кадастрални карти.

Въпреки направените множество промени през годините в ЗКИР и в други нормативни актове, съдържащи разпоредби за вписването, отбелязването или заличаването на вписването на актове относно недвижими имоти в Имотния регистър, на практика такова вписване не е извършвано никъде на територията на страната до момента поради липсата на имотни партиди.

Каква е целта?

Целта на обществената консултация е да събере мнения и данни за напредъка по преминаването от персонално към поимотно вписване, какви са основните проблеми, възпрепятстващи реалното изграждане на Имотния регистър, както и какви са техните първопричини – нормативни, административни, структурни, технологични, информационни или други.

Участниците в обществената консултация ще имат възможността да посочат конкретни проблеми, които са основна пречка за изграждането на Имотния регистър в България, както и да предложат конкретни решения. Те също така ще могат да посочат основните рискове, свързани с преминаването от персонално към поимотно вписване, и дали настоящата нормативна уредба предвижда адекватни мерки за предотвратяването им, както и да изразят мнението си за съществуващата двуфазна процедура по създаване на Имотен регистър за отделен съдебен район.

Организаторите на обществената консултация питат също в достатъчна степен ли са синхронизирани уредбата на Имотния регистър и уредбата на Кадастъра и осигуряват ли достатъчни предпоставки за безпроблемното създаване на имотни партиди, както и коя да е водещата институция, която да поеме лидерството при разрешаването на проблемите и реалното изграждане на Имотния регистър.

https://www.investor.bg/bylgariia/451/a/kakvi-sa-prechkite-pred-realnoto-syzdavane-na-imoten-registyr-v-bylgariia-321573/